DDos là gì

DDoS là gì? DDoS là viết tắt của Distributed Denial of Service, có nghĩa là tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Đây là một loại…